Specialisaties

Als je gegrepen bent door de duiksport en je vaardigheden verder wilt uitbreiden is er de mogelijkheid om specialisaties te volgen.
Een specialisatie is een korte cursus, gericht op een bepaald onderwerp.
Redden is tegenwoordig geen aparte specialisatie meer, maar wordt tijdens de ster opleidingen aangeleerd.
De volgende specialisaties zijn beschikbaar:

 

 

 

Vanaf 1* brevet

Vanaf 2* brevet

Vanaf 3* brevet

Droogpakduiken

Onderwaterfotografie gevorderd

Decompressieduiken

Onderwaterfotografie basis

IJsduiken

Nitrox gevorderd

Onderwaterbiologie

Wrakduiken

Grotduiktechnieken open water

Nitrox basis

Onderwaterbiologie wereldwijd

 

Introductie onderwaterarcheologie

Volgelaatsmasker

 

Onderwateroriëntatie

Zoeken & Bergen

 

 

Driftduiken

 

Decompressieduiken

Het kenmerk van een decompressieduik is een oververzadiging van stikstof in ons lichaam, die een onmiddellijke opstijging naar de oppervlakte onmogelijk maakt. Een decompressieduik behoort tot de categorie van duiken die van te voren extra aandacht vragen voor de duikplanning. Dit betreft vooral het risico van de decompressieziekte die het gevolg zijn van een onvoldoende decompressie.
Leerdoelen
Het doel van de specialisatie Decompressieduiken is er op gericht, dat cursisten in staat zijn zelfstandig een decompressieduik voor te bereiden en uit te voeren. Daarbij moet een zorgvuldige duikplanning worden opgesteld en dient volgens deze planning gedoken te worden.
Ingangsniveau
Het 3* duikbrevet en 10 ervaringsduiken , dieper dan 25 meter.
Uitgangsniveau
Degene die de specialisatie decompressieduiken heeft behaald, wordt in staat geacht een decompressieduik geheel te kunnen voorbereiden, organiseren en hieraan deel te kunnen nemen.

Driftduiken
Driftduiken is een vorm van stroomduiken, waarbij het punt van het water verlaten benedenstrooms ligt ten opzichte van het punt van te water gaan. Driftduiken is een duik waarbij je ‘zwem’-richting en je ‘zwem’-snelheid vooral bepaald wordt door de stroming en niet door je zwembeweging, een duik waarbij je goed invloed dient uit te oefenen op de diepte ervan, een duik waarbij de stroomsnelheid van het water hoger dan 0,6 zeemijl per uur (knoop) ligt.
Leerdoelen
Het doel van de specialisatie Driftduiken is de cursist kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen, zodanig dat hij in staat is op een veilige en verantwoorde manier aan een driftduik deel te nemen en zelfstandig een driftduik voor een groep duikers voor te bereiden en te begeleiden.
Ingangsniveau
Het 3* duikbrevet en 20 duiken in getijdewater na het behalen van het 3* duikbrevet. De 3* duikers, die vanwege een overgangsregeling niet zijn opgeleid voor de brevetspecialisatie “Getijdewater”, worden geacht hiermee bekend te zijn voordat zij deelnemen aan de specialisatie Driftduiken.
Uitgangsniveau
Degene die de specialisatie Driftduiken heeft behaald mag deelnemen aan alle vormen van driftduiken mits deze niet strijdig zijn met het Veiligheidsreglement. Verder mag hij zelfstandig als duikleider een driftduik voor een groep duikers organiseren en begeleiden.

Droogpakduiken
De naam zegt het al, al in een droogpak blijft een duiker droog. Duiken met droogpakken vereist een aangepaste techniek. Dat is ook de reden waarom deze specialisatie is ontwikkeld.
Leerdoelen
Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
-Voldoende weten over de diverse soorten droogpakken;
-de eigenschappen kennen van de diverse onderdelen van het droogpak;
-in staat zijn om te duiken met een droogpak onder alle mogelijke (sport)duikomstandigheden).
Ingangsniveau
Het 1* duikbrevet

IJsduiken
In de winterperiode nemen de duikactiviteiten in het algemeen af. Het duiken onder het ijs is dan één van de varianten van het duiken. Het ijsduiken vereist wel training. In deze specialisatie ligt het accent enerzijds op het kunnen coördineren en uitvoeren van handelingen en anderzijds op de koudegewenning.
Leerdoelen
Het doel van de specialisatie IJsduiken is erop gericht, dat cursisten na het behalen van deze specialisatie deel kunnen nemen aan een ijsduik en deze ook moeten kunnen organiseren, waarbij de veiligheid van de deelnemers en overige aanwezigen gewaarborgd is.
Tevens dient men zorg te dragen, dat geen schade en/of overlast bezorgd wordt aan het milieu, de omgeving en derden. De formele veiligheids- en overige richtlijnen, alsmede de plaatselijke verordeningen dienen nageleefd te worden.
lngangsniveau
Het 2* duikbrevet
Uitgangsniveau
Degene, die de specialisatie IJsduiken heeft behaald wordt in staat geacht zelf deel te kunnen nemen aan een ijsduikevenement of een ijsduikevenement voor een groep duikers te organiseren en te begeleiden.

Nitroxduiken
Leerdoel
Na het behalen van het brevet Nitroxduiken heeft de cursist voldoende kennis betreffende het duiken met nitroxmengsels om met de standaardmengsels EAN32 en EAN36 te kunnen duiken. Hij heeft kennis van de belangrijkste materialen, die bij het duiken met EANx worden gebruikt. Hij heeft kennis van de aanvullende medische aspecten, die een rol spelen bij het duiken met EANx.
Na het behalen van het brevet Gevorderd Nitroxduiken heeft de cursist praktische ervaring opgedaan met het duiken met de standaardmengsels EAN32 en EAN36. Hij heeft de theoretische kennis om te duiken met nitroxmengsels met 21 tot en met 40 procent zuurstof. Hij kan daarmee ook decompressieberekeningen maken, gebruikmakend van de DCIEM nitrox-tabellen.
Ingangsniveau
Nitroxduiker
· Het NOB/CMAS brevet 1* Duiker.

Gevorderd Nitroxduiker
· Het NOB/CMAS brevet 3* duiker en
· Het brevet Nitroxduiker

Wrakduiken
Deze specialisatie geeft inzicht hoe een wrakduik georganiseerd wordt en vooral waarom bepaalde zaken zo geregeld dienen te worden.
Leerdoelen
Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
· zelfstandig een wrakduik kunnen voorbereiden
· alle handelingen behorende bij een wrakduik kunnen uitvoeren, als omschreven in het cursusboekje Wrakduiken.
lngangsniveau
Het 2* duikbrevet en de specialisatie Getijdewater.
Uitgangsniveau
Degene die de specialisatie Wrakduiken heeft behaald is in staat om deel te nemen aan het duiken op wrakken in alle wateren. Bovendien is de deelnemer in staat mede leiding te geven bij het uitvoeren van een wrakduik.

Zoeken en Bergen
Het zoeken en bergen lijkt in eerste instantie niets iets wat behoort tot het sportduiken. Totdat we te water gaan en een bril of vin zijn verloren of een zwaar voorwerp (bijv. anker) aan de oppervlakte willen krijgen. Het nut van een goede actie is hierbij dus nodig.
Leerdoelen
Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist
· zelfstandig een zoekactie kunnen voorbereiden en uitvoeren, al dan niet in combinatie met andere duikers.
· een voorwerp van de bodem kunnen bergen met een hefballon.
Ingangsniveau
Het 2* duikbrevet. Duikers die gewend zijn om onder water met lijnen te werken, boeien kunnen leggen, knopen kunnen leggen en met boten kunnen omgaan, zullen in de praktijk gemakkelijker met de materie omgaan
Uitgangsniveau
Degene die de specialisatie Zoeken en Bergen heeft behaald, kan voor sportduikdoeleinden een zoek- en/of bergingsoperatie organiseren en/of uitvoeren.

Onderwaterbiologie
De veelheid van levensvormen, het samenleven van de organismen, hun relatie met de omgeving (ecologie) en de invloed van de duiker op het onderwaterleven komt in deze specialisatie aan bod.
Leerdoelen
Het doel van deze specialisatie voor de cursist is:
· kennis opdoen over het leven onder water;
· inzicht krijgen in de relaties tussen organismen onderling en tussen organismen en de omgeving;
· beter leren observeren van het leven onderwater;
· inzicht verkrijgen in de soorten samenstelling van de Nederlandse duikgebieden;
· door de opgedane kennis meer plezier krijgen in het duiken;
· door de ervaringen in deze specialisatie opgedaan, komen tot een milieuvriendelijker duikgedrag.
Ingangsniveau
De specialisatie Onderwaterbiologie is bedoeld voor 1*, 2* en 3* duikers die hun kennis van het leven onder water willen vergroten of verbreden. Een bepaalde vooropleiding in deze richting is niet nodig.

Onderwaterfotografie
Onderwaterfotografie wordt steeds populairder. De sportduiker wil uitdragen wat hij/zij ervaart onder water. De mogelijkheid van onderwaterfotografie is daar bij uitstek geschikt voor.
Leerdoelen
De specialisatie bestaat uit twee delen, te weten; Onderwaterfotografie en Gevorderd Onderwaterfotografie. Na het volgen van het onderdeel Onderwaterfotografie zijn de eerste stappen op het gebied van de onderwaterfotografie gezet. Na het onderdeel Gevorderd Onderwaterfotografie kan er worden bepaald met welk objectief in een bepaalde situatie gewerkt moet worden. Er is een theoriedeel en een praktijkdeel eerst in het zwembad en daarna in het buitenwater.
Ingangsniveau
Het 1* duikbrevet.
Noodzakelijk: waterdichte camera, zo mogelijk met verwisselbare objectieven en een flitser.

Bron: website van de NOB